برچسب: دستگیری

کاخ گلستان ۱۲۵ سال پس از ترور شاه قاجار، دستمال آغشته به خون ناصرالدین‌شاه را رونمایی کردنمایش دستمال خونین شاه
پیام میراث
۲۰۰۱
دستگیریشاه