برچسب: دانشگاه

نگاهی به ۱۰۰ دقیقه حضور رئیس دولت سیزدهم در دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه ناراضی است
پیام خبر
دانشجودانشگاه
کارشناسان از دستور رئیس جمهوری برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از اول آذرماه انتقاد کردندمشقت تعجیل
صفحه اول
دانشگاهزلزله
صفحه اول
پزشکیدانشگاه
استاندار کرمان در نشست شورای دانشگاه باهنر:نمایندگانی توسعه گرا و همزبان با دولت انتخاب کنیم
تکنولوژی
دانشگاه
صفحه آخر
بمپزشکی
کرمان ویچ
دانشگاهزلزله
صفحه اول 536
بمپزشکی
صفحه اول 536
دانشگاهزلزله
صفحه آخر
دانشگاهکرمان