برچسب: خط فقر

با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی مردم ایران در کدام نقطه از «خط فقر» قرار دارند؟کنشگری برای عبور ازفقر
سعید خضر
بوم و بر
خط فقرفقر
در بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شددولت از تصدی‌گری در کشاورزی دست بردارد
پیام خبر
تصدی گریخط فقر