برچسب: حیوانات

چند روز پس از انتقال سه گورخر آفریقایی به ایران یکی از آنها تلف شد«گور»کُشی در باغ وحش صفادشت
مهتاب جودکیمهتاب جودکی
اقلیم
۲۰۰۲
آزار حیوانحیوانات
یادداشت سپهر سلیمیسپهر سلیمیمرگ دردناک یک گورخر باعث شده بار دیگر توجه افکار عمومی به موضوع باغ‌وحش‌ها و بویژه شرایط اسفناک باغ‌وحش‌ها در ایران جلب شود.
اول
۲۰۰۲
باغ وحشحیوانات