برچسب: حذف سد

مدیرعامل شرکت آبفا در جلسه علنی شورای شهر تهران وضعیت کمی آب در تهران را نگران‌کننده توصیف کردسدهای خالی تهران
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
۲۱۲۶
آبگیری سدتهران
بازخوانی تبعات سدسازی روی رودخانه پلوارسیوند، آب را بر بختگان و طشک سد کرد
رئیس کمیته محیط زیست یونسکو: جانمایی اشتباه و قرار گرفتن سد سیوند در نقطه آبرفت درشت‌دانه سبب شد آبگیری این سد با مشکل مواجه شود و هیچ آبی نتواند در این سد ذخیره شود
اقلیم
۲۰۸۹
آببی آبی
معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو:جنگ آب و مافیای سدسازی را قبول ندارم
پیام خبر
۲۰۸۷
آبآب نیست
مقاله علمی تازه منتشر شده نشان دادسدها مناسب الگوی جدید بارش نیستند
آیسان زرفامآیسان زرفام