برچسب: توربین

چارسوق
1976
وزارت نیرو خواهان ادامه کار نیروگاه بعثت استپافشاری برای ماندن نیروگاه فرسوده
پافشاری برای ماندن نیروگاه  فرسوده