برچسب: توافقنامه

تغییر اقلیم بر همه کشورهای جهان و مناسبات اجتماعی آنها و معیشت مردم تاثیر می‌گذارد. اما نقش و بازیگری کشورهای مختلف در تسریع فرایندهای تغییر اقلیم یکسان نیست. روسیه نیز همانند سایر کشورها از آثار تغییر اقلیم مصون نیست و این بحران محیط زیستی برای روسیه نیز چالش‌ها و البته از دید برخی کارشناسان فرصت‌هایی […]
یک شرکت تجزیه و تحلیل داده‌های اقلیمی هشدار داد:
توافقنامه پاریس در پاییز سال 2015 با شرکت 196 کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد، تهیه شد. هدف از این توافقنامه، جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از 2 درجه سانتی‌گراد در قرن جاری و تلاش برای محدود کردن افزایش دما به زیر 1.5 درجه سانتی‌گراد نسبت به سطح پیشاصنعتی […]