برچسب: تنش آب

علی حاجی مرادیعلی حاجی مرادی
کارشناسان یکی از عوامل دخیل در مسئله آب استان‌های شمالی را بارگذاری بی‌رویه در مناطق روستایی می‌دانندویلاسازی مخل آب‌رسانی به روستاها
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی: تامین آب شرب سالم در مناطق شمالی کشور وابسته به کنترل آلاینده‌ها و جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی است
علی حاجی مرادیعلی حاجی مرادی
مهدی زارعمهدی زارع
چارسوق
آبتنش آب