برچسب: تخریب زیستگاه

شکار بی‌قاعده و وفور اسلحه، در کنار تخریب زیستگاه، جمعیت حیات وحش زاگرس را کاهش داده استزاگرس خالی از حیات وحش
حسنیه‌السادات مهدوی