برچسب: تحریم نفت روسیه

کمیسیون اروپا از تحریم نفت روسیه تا ۶ ماه دیگر خبر داد:تحریم نفت روسیه به نفع محیط زیست
۳ 5
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان