برچسب: تالاب هورالعظیم

آتش گرفتن بخشی از تالاب هورالعظیم در عراق، نگرانی از سرایت آن به ایران را افزایش داده استآتش و دود درکمین «هور»
چهره‌های دانشگاهی حوزه آب در میزگرد آنلاین دانشگاه شهید چمران، درباره بروز بحرانی شدیدتر در پایان تابستان هشدار دادند:پاییزی بحرانی‌تر در ر اه است
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
چارسوق
۲۰۶۵
آببی آبی
سروش طالبیسروش طالبی
محیط زیست می‌گوید تالاب بزرگ مرزی وضع خوبی دارد، فعالان محیط زیست می‌گویند نهماهی و گاومیش ها در هور می میرند
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
پیام جامعه
۲۰۵۱
بی آبیتالاب هورالعظیم
در سال ۹۸ و ۹۹ هیچ روز پرخطری در شاخص کیفی هوای اهواز ثبت نشده استهور لب تر کرد، گرد و غبار کم شد