برچسب: بی حصار

بعد از فوتبال‌بازی در کاخ خسرو، مسئولان به جای حفاظت اثر، منتشر کننده ویدئو را شناسایی کردندقصر بی‌حصار شیرین
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
پیام میراث
۱۹۶۷
باغ هابی حصار