برچسب: بیمه

صنعت بیمه چگونه می‌تواند در پیشگیری از آثار و تهدیدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم اثرگذار باشد؟بار ریسک تغییر اقلیم بر دوش بیمه
چارسوق
۲۰۷۸
اقلیمبیمه
چرا بیمه زنان خانه‌دار باید به عنوان سیاست رفاهی جدی گرفته شود؟گره کور بیمه زنان خانه‌دار
سحر توکلی راد
چارسوق
۲۰۶۲
استقلال مالیبیمه