برچسب: بلیطی

نگهبان و راهنمای چندین ساله آثار باستانی کول فرح ایذه، در ۷۰ سالگی جان سپردکول فرح تنها شد
پیام میراث
ایذهبلیطی