برچسب: بلندمرتبه سازی

بوم و بر
2175
شهرداری تهران نتایج پژوهش ارزیابی چرخه حیات بلندمرتبه سازی را منتشر کردجای خالی ارزیابی تبعات محیط زیستی بلندمرتبه‌سازی
جای خالی ارزیابی تبعات محیط زیستی بلندمرتبه‌سازی