برچسب: بختگان

با کاهش حجم تالاب بختگان به زیر ۱۰ درصد، روستاییان حاشیه تالاب را به محل دفن پسماند تبدیل کردنددفن پسماند در شوره‌زار بختگان
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
پیام جامعه
انتقال آببختگان
طرح انتقال آب اراضی شیبدار سپیدان بدون مجوز محیط زیست در حال پیشروی استکشیدن شیره جان طشک و بختگان
مدیرکل محیط زیست استان فارس: عنوان طرح‌های انتقال آب در این حوضه، تضییع حق محیط زیست و از بین بردن حقابه تالاب است
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده