برچسب: بحران

معاون مطالعات جامع آب سازمان آب و برق خوزستان در نشستی آنلاین از عوامل بروز بحران در خوزستان سخن گفتدوگانه مدیریت منابع آب و تامین معیشت کشاورزان
چارسوق
۲۰۷۳
آببحران
سوگل دانائیسوگل دانائی
۱۴ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور در شرایط بحرانی قرار دارد22 استان در معرض فرسایش بادی
درمانگران از تجربه مواجهه با اختلال روانشناختی جدیدی حرف می‌زننداضطراب آب‌وهوایی در حال افزایش است
مجتبی پارسامجتبی پارسا
پیام خبر
۱۹۹۵
آب و هواییاسترس
یادداشت مهدی زارعمهدی زارعوقتی سانحه طبیعی مانند زلزله یا سیل رخ می‌دهد، مردم زیادی به کمک آسیب دیدگان می‌آیند و خود شهروندان آسیب دیده نیز تمام هم و غمشان بهبودی و ترمیم و بازسازی بعد از سانحه است.
بوم و بَر
۱۹۶۱
بحرانزلزله