برچسب: باروت

یک سال بعد از اعتراض اهالی روستاهای «بنک» و «سرگرو»، معدن آهک شهرستان منوجان بار دیگر فعال شددو روستا در دلهره انفجار
فروغ فکریفروغ فکری
اقلیم
۲۰۹۸
باروتبُنَک