برچسب: ایستگاه‌های سنجش هوا

در روز آلوده اصفهان دستگاه‌های اندازه گیری خاموش شدندتعمیر ایستگاه‌های سنجش هوا معطل پول