برچسب: ایذه

پیام خبر
2282
تذکر شفاهی نماینده شادگان در مجلس:مردم جانشان به لب رسیده اما گویا مسئولان درخوابند
مردم جانشان به لب رسیده اما گویا مسئولان درخوابند
پیام میراث
2128
نگهبان و راهنمای چندین ساله آثار باستانی کول فرح ایذه، در ۷۰ سالگی جان سپردکول فرح تنها شد
کول فرح تنها شد
بوم و بر
2112
گزارش «پیام‌ما» از تلنبار شدن پسماندهای بیمارستانی شهر ایذه در محوطه بیمارستان شهرگره کور پسماند عفونی بیمارستان ایذه
گره کور پسماند عفونی بیمارستان ایذه
اقلیم
2066
۱۷ سال پس از ساخت بزرگترین سد قوسی خاورمیانه در ایذه، مشکل تامین آب شرب و ساخت جاده جایگزین هنوز حل نشده استرویای دورآبادی در همسایگی«کارون3»
رویای دورآبادی در همسایگی«کارون3»