برچسب: انقراض

تعارض میان زنبورداران و پرندگان زنبورخوار ادامه دارد«سبز قبا» در مسیر انقراض
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
اقلیم
۲۱۰۱
انقراضسبز قبا
اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، فهرست قرمز گونه‌های در معرض خطر را به‌روز کردحیات وحش در آستانه انقراض ششم
مهتاب جودکیمهتاب جودکی
نیمی از گونه‌های درختان وحشی جهان در معرض خطر انقراض هستندفروپاشی اکوسیستم
آیسان زرفامآیسان زرفام