برچسب: انتقال آب خزر

download 4
حاجی مرادی
علی حاجی مرادیعلی حاجی مرادی
در طرح انتقال آب از دریای شمال، توسعه سه برابری صنایع، خارج از توان اکولوژیک استان سمنان برنامه‌ریزی شده استانتقال آب خزر اکوسیستم را تهدید می‌کند
4 2
علی ارواحی
پیام جامعه
اکوسیستمانتقال آب