برچسب: افغان

شهردار تهران درباره انحراف در واکسیناسیون پاکبانان به شورای شهر گزارش دادرانندگان جرثقیل و کارمندان واکسن کرونا زدند
بوم وبَر
۲۰۰۱
افغانپارکبانان