برچسب: افزایش دما

گزارش مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی ایران نشان می‌دهد:100 درصد مساحت کشور تحت تاثیرخشکسالی است
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
چارسوق
۲۰۶۷
افزایش دماخشکسالی
مقامات یک شهر در سوئیس برای مواجهه با تغییرات آب‌وهوایی راه‌حل تازه‌ای یافتندبام‌های سبز «بازل»
حسین نیازبخش
بوم وبر
۲۰۶۶
افزایش دمابازل