برچسب: اسفرجان

فعالیت یک ساله کارخانه نسوز در اسفرجان نگرانی‌ها برای از دست رفتن حاصلخیزی خاک منطقه را تشدید کردغبار در گلوی «اسفرجان»
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
اقلیم
۲۰۶۴
اسفرجانغبار