برچسب: اتاق بازرگانی

حسن فروزان فرد
وزیر جهاد‌کشاورزی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران وعده داد:توسعه کشاورزی دیم و استفاده از آب سبز
اتاق بازرگانی ایران درباره بی‌توجهی به پیامدهای محیط‌ زیستی پروژه‌های عمرانی هشدار داداشتراک منافع سیاسی؛ علیه محیط زیست
حسن فروزان فرد