برچسب: آب و هوا

توفان‌های شن پرده‌ای نارنجی رنگ بر سر پکن، پایتخت چین کشیده استتوفان‌های شن پیامد تغییرات آب‌وهوایی
مجتبی پارسامجتبی پارسا
اول
۱۹۱۱
آب و هواآلودگی