برچسب: آبگرفتگی ناشی از بارندگی

معاون شهردار تهران، عامل اصلی آبگرفتگی‌ تهران در روزهای اخیر را پسماند شهری می‌داندتذکر درباره مدیریت بارش باران
سوگل دانائیسوگل دانائی