روزنامه سراسری سیاسی – اجتماعی 

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: روح الله خدیشی

زیر نظر شورای نویسندگان

صفحه آرایی: صابر خدیشی | فاطمه خواجویی | طراحی نامواره: محمد خضری مقدم

روابط عمومی: تیواصمدیان –  ۰۹۱۲۵۸۳۸۴۹۴ | بازرگانی: زهره جمعه فرسنگی  –  09391999161

دبیر عکس: یاسر خدیشی 09357973092 | پیام زنان: تیوا صمدیان 09125838494| پیام جامعه: یاس حسنیه 09337932146| پیام محیط زیست: فاطمه نامجو 09216691294

پیام میراث: امیر رجبی 09366796100 | پیام مجازی – پیام اقتصادی : سروش بیات پور 09302292827 | طنزیمات : یاسر سیستانی نژاد 09133979683 

رتبه پیام ما: 4 | ایمیل سازمان آگهی ها:  payamema.adv@gmail.com | ایمیل تحریریه: Khabar.payamema@gmail.com 

کانال تلگرام: telegram.me/payamema | اینستاگرام: payamema_daily | توییتر : payamema@ | سایت www.payamema.ir

——————————————————————————————————————————————————

نشانی تهران: مجیدیه شمالی، خیابان منصوری، خیابان جهانپناه، پلاک 7| واحد 12

تماس تهران: ۰۹۱۲۳۳۵۴۲۲۵ و ۰۲۱۸۸۰۱۹۸۴۶ |  نمابر: 02189776547

آگهی‌های تهران: مجید مهربان   88332428-021 | سرپرستی استان‌ها: خانم سلیمان زاده    44259139-021 |  سامانه ی پیامکی: 10003432117834

| ایمیل سازمان آگهی ها: payamema.adv@gmail.com | شبکه توزیع فروش: موسسه اطلاعات (02129999) |  پیش چاپ و چاپ: مهدوی (32134838) | چاپ ایرانیان (02155275570) 

از «پیام ما» بیشتر بدانید :